Departamentet

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË DHE BIZNESIT
 
• Departamenti i Shkencave Kompjuterike
• Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit
• Qendra Kërkimore për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Inovacion
 
 
 Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 
• Bachelor në Shkenca Kompjuterike
• Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
• Program Profesional në Programim Web-i (2 vjeçar)
• Master i Shkencave në Shkencat Kompjuterike
 
Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit
 
• Bachelor në Informatikë Ekonomike (Anglisht)